امام حسین یک داعشی جنایتکار بود

مشارکت امام حسین در کشتار ایرانیان و قتل و تجاوز به زنان و غارت و چپاول اموال ایرانیان مورد تایید تاریخ نویسان اهل تسنن و تشیع مثل شیخ عباس قمی هست اما آخوندها از ترس اینکه مبادا مردم به این حقایق آگاه شوند سعی می کنند آنرا ماله کشی کنند که گندش بیشتر از این در نیاید.

بیشتر بخوانید