دروغ قرن (۶)

اولین اقدام عجیب مصدق این بود که اعلام کرد من امنیت ندارم و لذا در مجلس متحصن میشوم! او رختخوابش را به مجلس منتقل کرد و در همانجا ساکن شد. دلیل تحصن مصدق را چند روایت مختلف نقل کرده اند. عده ای می گویند مصدق می ترسید انگلیسی ها بخاطر ملی کردن نفت او را ترور کنند. برخی می گویند فدائیان اسلام بخاطر اینکه هیچیک از اعضای آنها در دولت مصدق نبود اعلامیه تهدید آمیز داده بودند. اما حقیقت چیز دیگری بود. مصدق اصولا آدم بسیار متوهم و بدبینی بود. او خودش اظهار داشت که روزی با اتومبیل نخست وزیری برای رفتن به خانه همین که از ماشین پیاده شدم دیدم یک زن چادری که بچه ای در بغل داشت میخواست به ما نزدیک شود که با هوشیاری راننده و نگهبانان توطئه عوامل استعمار خنثی شد!!

بیشتر بخوانید