مخالفان شاه از کدام کشور تامین مالی می شدند؟

بعد از چهار دهه از وقوع فتنه ۵۷ هنوز کتاب جامع و کاملی درباره منابع تامین مالی و تسلیحاتی مخالفان شاه نوشته نشده است اما خوشبختانه کسانی که کتاب خاطرات خود را منتشر کرده اند خواسته و یا ناخواسته به کشورهای بیگانه ای که آنها را ساپورت مالی و تسلیحاتی میکردند اشاره کرده اند.

بیشتر بخوانید