دروغ قرن (۵)

واقعا شرم بر همه کسانی که چنین خیانتی را مرتکب شدند و برای رسیدن به قدرت، بی اخلاقی و ناجوانمردی را در سپهر سیاسی ایران به اوج خود رساندند. 

البته این لکه ننگ بر دامن محمدرضا شاه هم هست که آنقدر ترسو وزبون بود که نخست وزیر کشورش را دشمنان پدرش ترور کردند و او اعتراض نکرد و مقابل آنها ایستادگی نکرد.

بیشتر بخوانید

آیا ملی شدن نفت ایده امریکا بود؟

کتابی را می خوانم که نویسنده اش روزنامه نگاری است که خود در سالهای ۱۳۲۰ از نزدیک شاهد وقایع بوده و با بسیاری از افراد مشهور آن دوره  از جمله مصدق و اعضای جبهه ملی معاشرت داشته است. نام این

بیشتر بخوانید