چگونه مصدق به شاه تحمیل شد؟

از روزی که تخم لق ملی کردن نفت در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی شکسته شد، محمد مصدق و دوستانش در جبهه ملی به هرکس و هرمقامی که مخالف آنها بودند بدگمان بودند و خیال می کردند آنها نوکر بیگانه

بیشتر بخوانید