در زمان امام صادق، طلافروش ها بدبخت بودند؟

جمعی از اصحاب خاص امام صادق(ع) در محضرش بودند، امام به آنها رو کرد و فرمود: خزانه های زمین و کلیدهای آن نزد ما است، اگر خواسته باشم با یک اشاره کنم و بگویم، هر چه طلا داری ،خارج ساز،

بیشتر بخوانید