معذرت خواهی خانم شیرین عبادی از نسل پس از انقلاب؛ نوش دارو پس از مرگ سهراب، اما هنوز هم جای تقدیر دارد! مرسی

خانم عبادی بر خلاف بچه پرروهای ۵۷ تی سرانجام از نسل جوان امروز عذرخواهی کرد. او به جای صغری و کبری چیدن های رایج و توجیه فعالیت های مخرب خود، در یک نامه سرگشاده از نسل پس از انقلاب معذرت

بیشتر بخوانید