آقای پوتین! عجلوا بالصلاه قبل الموت

حاج آقامون تعریف میکرد زمانی که به مسکو رفتم خبر آوردند که آقای پوتین دوست دارد با ما ملاقاتی داشته باشد. پیغام دادم به آقای پوتین سلام برسانید و بفرمایید برنامه ام پر است و نمی توانم خدمت برسم، ایشالله

بیشتر بخوانید