قرارداد استرداد تروریست ها در پارلمان بلژیک به تصویب رسید

در طول تاریخ، برخی از رویدادها مثل تابلویی است که اوضاع و شرایط آن مقطع زمانی را در خود نقش بسته و نسل های بعدی با نگاه کردن به آن تابلو می توانند تصور بهتری از گذشته داشته باشند.  قرارداد

بیشتر بخوانید