سردرگمی شدید امریکا در خاورمیانه

اشکال ذهنی خیلی از ایرانیان این است که فکر می کنند چون امریکا کشوری ثروتمند، پیشرفته و قدرتمند است پس حتما دولتمردانش نیز انسان هایی باهوش و بابرنامه هستند.  اتفاقات سالهای اخیر و بویژه با آمدن دولت اسلیپی جو، میتوان

بیشتر بخوانید