ضعف های عمیق فرهنگی جامعه ما و نمودهای آن در امر دادخواهی، منیژه حبشی

بیست و ششماه است که یکی از عاملان کشتار سال ۶۷ با هوشیاری و پشتکار آقای ایرج مصداقی به دام افتاده و در سوئد برای محاکمه به دست عدالتِ دادگاه کیفری بین المللی سپرده شده است.

بیشتر بخوانید