جنایتکاران جمهوری اسلامی (مهدی محمدی)

این جنایتکار که در تصویر میبینید مهدی محمدی رئیس زندان مخوف قرچک ورامین از 25 فروردین 1396 تاکنون است . در دوران ریاست وی بر این زندان جنایات زیادی اتفاق افتاد از جمله حمله گسترده گارد زندان به زنان زندانی

بیشتر بخوانید