جمهوری اسلامی تظاهر کننده کف خیابان تقلبی (fake) هم ساخت

اینجا رو نگاه کنید: چه چیزی مونده که جمهوری اسلامی تقلبی اش رو نساخته باشه؟آش آنقدر “شور” شده که حتا خارجی ها هم این رو فهمیدند: The Hill: Is everything about Iran fake?

بیشتر بخوانید