بازنشر ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد – مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

      ما، امضاء کنندگان اين ميثاق، که خود را فعال امور سياسی و فرهنگی مربوط به ايران می دانيم، با توجه به صد سال تجربه (در دوران های استقرار حکومت های سلطنتی و ولايت فقيهی موسوم به جمهوری( به اين نتيجه رسيده ايم

بیشتر بخوانید