تانژانت زاویه خورشید در اسلام

یکی از دانشمندان بسیجی که درس مثلثات را در نزد استادش علامه حاج غلامعلی تشک آبادی تمام کرده فرمود: یکی از خبرنگاران که نخواست نامش فاش شود از اون دانشمند بسیجی پرسید: مگر زاویه نور خورشید ثابت است که شما

بیشتر بخوانید