وزیر خارجه ای که خیال میکرد ژاپن توی اروپاست

مقدمه: دردوره  ناصر الدین شاه، ایران دارای دو نخست وزیر با درایت داشت یکی امیر کبیر بود و دیگری سپهسالار. سپهسار مردی فرنگ رفته و دنیا دیده بود. زبان فرانسه را بخوبی می دانست و در نظر داشت ساختار حکومتی فرانسه را در ایران پیاده کند که با فتنه آخوندها و بدگویی آنها در نزد شاه، از مقام خود خلع شد و چندی بعد ترور شد.

بعد از او امین الملک صدر اعظم ایران شد. او شخصی را به سمت وزیر خارجه ایران برگزید که اصلا نه زبان خارجه می دانست و نه کوچکترین دانشی از جغرافیا.

بیشتر بخوانید