حقه بازی نهفته در مفهوم سنتی «میهن پرستی»

به بهانه بحث اخیر در مورد مفهوم میهن پرستی امثال اردشیر زاهدی ـ حتی اگر آنها در حد توان فکریشان صادق باشند ـ من میخواهم نشان بدهم اینجا از چه ترفندی استفاده میشود. البته این ترفند نه ابداع زاهدی است

بیشتر بخوانید