شوروی با آن همه عظمت، فروپاشید. شما که جوجه هم نیستید

تا قبل ازفروپاشی اتحاد جماهیرشوروی یک سوم جمعیت جهان زیر سلطه نظام‌های دیکتاتوری کمونیستی زندگی می‌کردند اما آن حکومت دیوارهای آهنین به یکباره فرو ریخت.

بیشتر بخوانید