نتایج انتخابات امریکا: ترامپ اعلام پیروزی کرد

اتفاق بی سابقه ای که این بار افتاد. همه ایالتهایی که بصورت تاریخی دمکرات هستند را به بایدن اختصاص دادند اما درمورد ترامپ فقط نیمی از نتایج را به او دادند و بقیه را متوقف کردند و تعیین تکلیف را

بیشتر بخوانید