مجتهدی که اگر زنده بود الان می توانست کرونا را هم درمان کند

من خدمت حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بودم ، یک پاسبان آمد و افتاد روی دست و پای ایشان و گفت : آقا من زنم مریض است و هفت ، هشت تا بچه کوچک دارم اگر این زن بمیرد من با این بچه ها چه کنم . گفته اند بیایم خدمت شما یک نظر مرحمتی بفرمائید عیالم خوب شود .
((حاج شیخ حسن علی )) فرمود : دو دانه خرما بیانداز داخل استکان آب و آبش را به او بده بخورد .
گفت : آقا آب هم به او بدهیم از لای دهنش بیرون می ریزد ، یعنی آب هم از گلویش پایین نمی رود .
فرمود : خُب برو دو سه دانه خرما خودت بخور زنت خوب می شود . پاسبانِ خیلی ناراحت شد و یک نگاه غضب آلود به شیخ کرد و رفت .

بیشتر بخوانید