به بهانه «شک در نوری زاد»: فراخوان برای بازنگری بنیادی در رویکردها

این روزها یک بحث کهنه دوباره بالا گرفته حول این محور که آیا میتوان به صداقت امثال نوری زاد اعتماد کرد. هدف من اینجا واکاوی شخصیت نوری زاد نیست، برعکس من میخواهم نشان بدهم که خود بحث بیهوده است. من

بیشتر بخوانید