دهانت را مي بويند…

“دهانت را مي بويند…مبادا كه گفته باشي “دوستت مي دارم” دلت را مي بويند… روزگار غريبي ست، نازنينو عشق راكنار تيرك راه بندتازيانه مي زنند. عشق را در پستوي خانه نهان بايد كرد… در اين بن بست كج و پيچ

بیشتر بخوانید