امام گفتند همین فرخ نگهدار خودمان!

سال ۱۴۰۸ در شورای طویله اسلامی غوغایی بر پا است. پس از فتنه گری های مرحوم میر حسین موسوی ، آقای رییسی رییس جمهور محترم تصمیم گرفتند آرزوی رهبر را جامه عمل بپوشانند و با حذف نظام ریاستی، جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید