اهانت واشنگتن پست به مردم ایران

عجب دنیای کثیفی درست کرده اند این گلوبالیست های چپ گرا. یک فرقه عقب مانده متعلق به 1400 سال پیش آمده یک ملت و یک کشور غنی از ذخائر را اشغال کرده و منابع و درآمدهای آنجا را صرف امیال

بیشتر بخوانید