زنده باد کاپیتان تیم ملی والیبال؛ سعید معروف نظام را با خاک یکسان کرد!

کاپیتان تیم ملی والیبال که امروز برای دومین دوره پیاپی به المپیک راه یافتند، نوشته: «کاش امید داشتم که این آخرین پرده از نمایش فریب و تزویر و بی خردی این بی کفایتان است که همچنان می‌دانم نیست. در این

بیشتر بخوانید