زمانی برای وحشت

زمانی برای وحشت/ این دوسه روز مانده به روز انتخابات یکی از زمان‌ها بودندی که اصحاب قدرت به هر طرف که رفتندی جز بر وحشت‌شان نیفزودندی/ این زمان‌های بی‌زمان همان زمان‌های نازل‌شدنِ رخدادها از هیچ‌کجا و همه‌کجا هستندی/ زمان‌هایی که حال و احوال مردم دفعتا دگرگونه و باژگونه ‌گردیدندی و آن کردندی که در مخیله هیچ ارباب قدرتی نگنجیدندی

بیشتر بخوانید