سیرک پرویز پرستویی و ورشکستگی ایدئولوژیک

کارگزاران جمهوری اسلامی را فقط منافع شخصی و رانت و امتیازات حکومتی حول این رژیم نگه داشته و الا از نظر اعتقادی دیگر چیزی در چنته این رژیم نمانده تا حامیان خود را تغذیه کند.

بیشتر بخوانید