وزارت بهداشت ج/ا/ و واکسن کرونا

وزارت بهداشت ایران و ستاد مقابله با کرونا در چه مرحله ای از تهیه این واکسن است؟ آیا مذاکره ای برای خرید این واکسن صورت گرفته؟ بودجه ای برای تهیه این واکسن وجود دارد؟ اگر نه, برنامه وزارت بهداشت ج/ا/ چیست؟

بیشتر بخوانید

مکانیسم چشم بندی آماری وزارت بهداشت برای اعلام مبتلایان به ویروس کرونا

از سراسر کشور گزارشهایی از گسترش چشمگیر ویروس کرونا دریافت میشوند که با آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همخوانی ندارند. به عنوان مثال ویدئوهای رسیده نشان میدهند که در بیمارستانهای گلستان بیماران حتی در راهروها هم بستری شده

بیشتر بخوانید