مراحل «دیپلماسی»!

مرحله اول: قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد.
مرحله دوم: شاید اتفاقی بیافتد، ولی لزومی نیست ما کاری بکنیم.
مرحله سوم: شاید کاری لازم باشد، ولی نه کاری که ما بتوانیم بکنیم.
مرحله چهارم: شاید میتوانستیم کاری بکنیم، ولی اکنون دیگر کار از کار گذشته است!

بیشتر بخوانید