آمادگی برای پاندمی بعدی

کسانی که اخبار مربوط به پاندمی کرونا رو دنبال میکنند مطلع هستند که اولا وقوع یک پاندمی از لحاظ علمی سالها قبل پیش بینی و هشدار داده شده بود (منجمله توسط بیل گیتس در موارد متعدد) و همچنین وقوع پاندمی از لحاظ علمی در آینده نه چندان دور نه محتمل, بلکه قطعی است.

بیشتر بخوانید