دانش خود در مورد پروژه سلاح هسته ای ایران را تست کنید!

مدیای عمومی بدون تفکر و اختیار به دنبال هر فیلی که هوا میشود میافتد و وقت و تمرکز مردم را به هدرمیدهد، ولی درمورد موضوعی که چندین سال است سرنوشت کشور را به گروگان گرفته و (مستقیم و غیر مستقیم)

بیشتر بخوانید