چشمه ای از عملکرد جنگ افزارهای نوین: انهدام واحدهای S-300 ارمنستان توسط پهپادهای آذربایجان

ویدئوها و تصاویر ماهواره ای زیر انهدام چند واحد پدافندی S-300 روسی در اختیار ارمنستان توسط پهپادها (در این مورد IAI Harop اسرائیلی) در اختیار آذربایجان را نشان میدهند.چند ماه پیش هم ما از موفقیت عملیات مشابه ارتش ترکیه در

بیشتر بخوانید