دورانی که سنگ روی سنگ بند نمی شود

نقش مخرب این پول های کثیف فراتر از ماله کشی برای این رژیم است. بزرگترین خسارتی که غربی ها دارند متحمل می شوند، آلوده کردن موسسات معتبری همچون گالوب و یا مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و حتی حقوق بشری است. در دورانی نه چندان دور اظهارات مقامات این مراکز ارزشمند قلمداد میشدند اما اکنون این مراکز پول می گیرند و تحقیقات مطابق میل پرداخت کننده تحویل می دهند.

بیشتر بخوانید