دروغ نفتی قرن- (قسمت هفتم)

دولت امریکا حتی درنظر داشت چند میلیون دلار کمک بلاعوض به ایران بکند. این مبلغ می توانست گره بسیاری از گرفتاریهای مردم ایران را که در فقر و بدبختی غوطه ور بودند باز کند اما کله شقی مصدق و خریت کاشانی همه این فرصتها را سوزاند.

بیشتر بخوانید

چگونه مصدق به شاه تحمیل شد؟

از روزی که تخم لق ملی کردن نفت در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی شکسته شد، محمد مصدق و دوستانش در جبهه ملی به هرکس و هرمقامی که مخالف آنها بودند بدگمان بودند و خیال می کردند آنها نوکر بیگانه

بیشتر بخوانید