پیروزی شیرین نتانیاهو

نتانیاهو خاری است در چشم آخوندها، مزدوران آخوندها در خارج کشور، چپول ها و چپ های افراطی. نتانیاهو چند تا کار مثبت انجام داده که سزاوار انتخاب شدن مجدد هست: ۱- هر هفته، وقت و بی وقت پایگاههای مزدوران رژیم

بیشتر بخوانید