مجتهدی که با یک نگاه کردن، طرف را به راه راست می آورد

حضرت حاج آقای هاشمی زاده فرمودند : اصفهان چهل بابا داشته که همه از اولیاء و از عجایب روزگار بودند البتّه از این چهل باباها هفت هشت تای آنها را می شناسیم که یکی هم “بابا ابرو” یا ” پیر

بیشتر بخوانید