چرخش موضع اروپا علیه رژیم با چه هدفی است؟

در روزهای اخیر شاهد چرخش مقامات اروپایی علیه رژیم هستیم. در پارلمان آلمان و بلژیک اظهاراتی شنیده می شود که کمتر سابقه داشته اند. گروهی از ایرانیان در پارلمان آلمان سخنرانی کردند و حرفهای خوبی هم زدند. اتحادیه اروپا هم

بیشتر بخوانید