نامه اعتراضی به چین را امضا کنیم

در این زمان که رژیم اسلامی با توسل به خشونت و سرکوب به فروش کشور و خیانت علنی روی آورده این وظیفه ما است که به خریداران اخطار کنیم که این حکومت نماینده مردم ایران نبوده و مالک چیزی که

بیشتر بخوانید