مدیریت علمی امریکایی و مدیریت پوشالی آخوندی

توی این روزهای قرنطینه موفق شدم هر روز مصاحبه مطبوعاتی ترامپ و تیم همراهش را ببینم. بدون اغراق عرض می کنم که با دیدن این مصاحبه ها نکات زیادی را آموختم که شاید با خواندن و مطالعه نمی توان آنها

بیشتر بخوانید