به بهانه تلاش برای ترویج «کالت رهبری»: همه چیز در ایران کپی بدتر از اصل است

این بامبولهایی که شما در می آورید ـ چه از جنس توتالیتر، چه با زرورق کاپیتالیستی و چه در زمینه تکنولوژی ـ را یک عده پنجاه یا صد سال پیش از شما آورده اند (و ابداع چندین توان دشوارتر از

بیشتر بخوانید