از هنرمند شجاع کتایون ریاحی قدردانی کنیم

همانطور که سلیبریتی های حکومتی را باید شرمسار و پاسخگو کنیم و آنها را شریک جنایات رژیم نکبت اسلامی بدانیم، ضروری است که از هنرمندان شجاع و تابوشکنی مثل خانم کتایون ریاحی قدردانی کنیم. با وجود چنین شیرزنانی، انسان به

بیشتر بخوانید