چرا فرماندهان سپاه اصرار در مزخرف گویی دارند

فرمانده سپاه گفته حتی بدون واکسن، ما راه مقابله با ویروس کرونا را پیدا کردیم! چطور؟ چگونه؟ توی کدام لابراتور؟ با کدام امکانات؟ با کدام متخصص؟ با کدام دانش و تکنولوژی؟ همینطوری یک حرفی را از روی باد معده گفتن

بیشتر بخوانید