تشکیل جلسه سران نظامی – امنیتی اسرائیل درباره تعرض حکومت ایران به کشتی باری

اسرائیل، همیشه نسبت به تعرضات امنیتی حساس بوده و نسبت به آن واکنش کوبنده نشان داده است. ارزیابی می شود که این واکنش به صورت محدود، اما درد آور خواهد بود.

بیشتر بخوانید