آیا این بار هم حق با غربی هاست؟

از سی چهل سال پیش کشورهای آلمان، فرانسه، کانادا و استرالیا همین سیاست را به تقلید از امریکا با شدت بیشتری اتخاذ کردند. اما برخلاف موقعیت قبلی امریکا که مهاجران آدمهای فعال و پرکاری بودند، مهاجرانی که به این کشورها سرازیر شدند اکثرا از مسلمانان کشورهای عربی هستند که نه تنها کارآفرین نیستند بلکه هرگز در جامعه کشورهای غربی حل نمی شوند و همین که احساس قدرت کنند صاحبخانه را با طعم شیرین شمشیر مذهب شان آشنا می کنند.

بیشتر بخوانید