با مرگ خامنه ای صف کشی و رویارویی کفتارها آغاز خواهد شد

هنوز نه به باره و نه به دار، رییسی با اشاره خامنه ای چنان زهر چشمی از صادق آملی لاریجانی گرفت و دارو دسته و نوچه هایش ( طبری و رعیت و ….) را گوشمالی داد که دیگه صدایی ازش

بیشتر بخوانید