نظر سنجی های ماله کش های رژیم از گالوپ تا ایران تور

نظرسنجی اخیر دانشگاه مریلند و ایران پل که آقای حسن داعی گزارش مبسوطی از آن را در گفتگو با علیرضا میبدی در تلویزیون پارس ارائه کرد سند دیگری از بی شرمی و سودجوئی دانشگاه مریلند در رابطه با ایران است.

بیشتر بخوانید