ابزار تولید آب در دست امام زمان است

در کتاب صافی روایت کرده که: حضرت موسی می خواست به جنگ فرعونیان برود در وادی تیه که رسیدند لشکر موسی گرسنه شدند. خداوند من و سلوی (مرغ بریان از هوا نازل شد) برای آنها نازل گردانید، خوردند سیر شدند.

بیشتر بخوانید