در عصر نوین، تامین مواد خوراکی نباید مسئله باشد

جمهوری اسلامی آنقدر حکومت ناکارآمد و بی لیاقتی است که هنوز پس از چهل سال زمامداری و فروش انبوه ذخائر زیر زمینی و فراورده های نفتی و پتروشیمی و گازی، هنوز نتوانسته است بدیهی ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی

بیشتر بخوانید