لانه جاسوسی رژیم در نجف سقوط کرد

سقوط و نابودی رژیم منحوس اسلامی روی دور تند افتاده است. هفته گذشته، با سرکوب مردم غیرنظامی لکه سیاهی در کارنامه جنایات خود ثبت کرد و نفرت و لعنت جهانی را برای خود خرید و اکنون در این هفته کنسولگری

بیشتر بخوانید