«کودتای سپاه» یک حرف بی معنی است: کودتا برای بدست آوردن قدرت است، نه «چنگ زدن» برای از دست ندادن آن!

در بین رذالتهایی که اصلاح طلبان مرتکب شدند «گفتمان سازی» (بخوانید: جعل مفاهیم) نقش عمده ای داشت، و یکی از آنها خلق لولو خورخوره ای به نام «کودتای سپاه» بود. مفهوم کودتا هم مانند سایر واژگان تفسیر پذیر است، ولی

بیشتر بخوانید